Om OKAB

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene er et samarbeidsorgan mellom bedrifter og virksomheter om inntak og opplæring av lærlinger og lærekandidater.

Alle medlemmer av Maskinentreprenørenes Forbund er tilsluttet et opplæringskontor. I tillegg er en rekke andre bedrifter tilsluttet. Opplæringskontorene er selvstendige enheter ved siden av MEF. OKAB er representert i alle fylker.

OKAB skal

 • være en ressurs for medlemsbedriftene på området fagopplæring
 • bistå medlemsbedriftene i gjennomføringen av lærlingenes læretid
 • øke bedriftenes tilgang på kvalifisert arbeidskraft gjennom rekrutteringsarbeid
 • være med å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen anleggsbransjen
 • bidra til å øke fagenes kompetanse og renommé

Oppgaver

Opplæringskontorenes oppgaver reguleres av styret, samt av lover og forskrifter, og spenner over et vidt felt, blant annet:

Oppfølging av lærlinger i bedrift

 • Tegne lærekontrakt
 • Tegne opplæringsavtale
 • Oppfølging av lærling (minst to ganger i året)
 • Rådgivning i bedrift
 • Kvalitetssikring av opplæringen
 • Påmelding til skole og kurs, om det trengs
 • Oppmelding til fag- og svenneprøve

Rekrutteringsarbeid i

 • Ungdomsskoler. Orientering om mulighetene i vår bransje.
 • Videregående skole. Orientering om lærebedrifter, utplasseringsplasser og læreplasser.
 • Messer. Orientering og synliggjøring av bransjene vi representerer.

Våre medlemsbedrifter

Våre opplæringskontor

Aktuelle kurs/skoler